rp1ceh6dqi8l3ehbyv3sbu6287r4a8
 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Studia na Horyzoncie Moich danych osobowych obejmujących, w tym mojego wizerunku w celu promocji wydarzenia oraz w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie moich danych osobowych, na które wyrażam zgodę, obejmuje utrwalanie wizerunku na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z udziałem mnie w życiu stowarzyszenia oraz na rozpowszechnianiu tego wizerunku w następujący sposób:

 1. zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską,

 2. reprograficzną oraz techniką cyfrową;

 3. nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;

 4. publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego

 5. dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na

 6. portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych;

 7. rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;

 8. publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy

 9. utrwalenia wizerunku na widok publiczny.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz na podstawie dokumentu obowiązującego Stowarzyszenie Studia Na Horyzoncie, zwanego Polityką Prywatności Stowarzyszenia informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Studia Na Horyzoncie jest Stowarzyszenie Studia na Horyzoncie.

 2. Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie Studia Na Horyzoncie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych oraz zgodnych z polityką.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego upoważnione.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż zawarty w regulaminie i polityce bezpieczeństwa stowarzyszenia.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz pomoże w funkcjonowaniu i rozszerzaniu działalności stowarzyszenia oraz wszelkich jego działań.

 10. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku - w dowolnym momencie można wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z administratorem danych przez e-mail administratorrodo@studianahoryzoncie.pl albo bezpośrednio z przedstawicielem stowarzyszenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.