rp1ceh6dqi8l3ehbyv3sbu6287r4a8
 

STATUT STOWARZYSZENIA

Studia na Horyzoncie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Studia na horyzoncie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

 2. Stowarzyszenie od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie Studia na horyzoncie może używać skrótów nazwy: SNH i Studia na horyzoncie.

 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.

 

§ 3.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 

§ 5.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia

swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 7.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i formy działania

 

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, i wychowawcza (tj. „nauka, edukacja, oświata i wychowanie” z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) polegająca na kształceniu studentów oraz młodzieży szkolnej, działalność kulturalna oraz działalność naukowa. W szczególności są to zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie:

 

 1. prowadzenia szkoleń i prelekcji dla młodzieży szkolnej

 2. promocja i aktywizacja młodzieży w celu zdobycia wyższego wykształcenia

 3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 5. promocja i aktywizacja studiów zagranicznych;

 6. promocja i aktywizacja kulturalna młodzieży;

 7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 8. wypoczynku dzieci i młodzieży i studentów;

 9. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 

§ 10.

Wyżej wymienione cele będą realizowane przede wszystkim na rzecz młodzieży szkolnej i studentów zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 11.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych,

 2. Pośredniczenie w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz studentów (poprzez ułatwianie kontaktu z wyspecjalizowanymi jednostkami),

 3. Organizowanie i prowadzenie serii wykładów i prelekcji dla młodzieży,

 4. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,

 5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,

 6. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,

 7. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów, targów,

 8. Prowadzenie mediów, takich jak kanały wideo, blogi i słuchowiska w Internecie dotyczące edukacji i rozwoju zawodowego.

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie:

 1. Organizacji serii wykładów i szkoleń dla młodzieży,

 2. Udzielania porad i informacji dla młodzieży w zakresie edukacji rozwoju personalnego.

3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność w zakresie:

 1. Promowania firm zainteresowanych sektorem edukacyjnym,

 2. Promowania publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych,

 

 

§ 13.

 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 2. Zatrudnionym pracownikom i członkom zarządu zatrudnionym do fachowego prowadzenia spraw stowarzyszenia, może przysługiwać wynagrodzenie.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 14.

Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

§ 15.

 1. Członkiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od otrzymaniu informacji o chęci przystąpienie do stowarzyszenia przez osobę fizyczną lub niebędącą jego członkiem.

 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

§ 16.

 1. Członek Stowarzyszenia  ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 3. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

 

§ 17.

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego, postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 19.   

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

 

§ 20.

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 21.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2.  Walne Zebranie Członków może być:

 1. Zwyczajne,

 2. Nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna). Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania można przeprowadzić:

 1. z inicjatywy Zarządu,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 2. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

 3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

 2. uchwalenie statutu i jego zmian,

 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 4. udzielenie absolutorium Zarządowi,

 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych władz stowarzyszenia,

 8. zatrudnianie pracowników, będących jednocześnie członkami zarządu

 9. ustalanie ewentualnego wynagrodzenia dla członków zarządu

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 23.

 1. Zarząd składa się z 3 osób.

 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 6. Członkowie zarządu mogą utracić mandat w skutek:

  1. Podjęcia przez Walne Zebranie Członków większością 3/5 głosów uchwały o odwołaniu Członka zarządu z pełnionej funkcji

  2. Rezygnacji członka Zarządu złożonej pisemnie na Walnym Zebraniu Członków.

W takiej sytuacji, uzupełnienie składu zarządu odbywa się na tym samym Walnym Zebraniu.

 

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

 2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 4. występowanie z wnioskami o dotację,

 5. ustalania zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,

 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

 8. zwoływanie Walnego Zebrania,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

 10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,

 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

 12. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 13. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,

 14. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

 15. zatrudnianie pracowników niebędących członkami zarządu

 16. udzielanie pełnomocnictw.

 

§ 25.

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

§ 26.

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).

 2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków i składa się z 2 osób.

 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą utracić mandat w skutek:

  1. Podjęcia przez Walne Zebranie Członków większością 3/5 głosów uchwały o odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji

  2. Rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej złożonej pisemnie na Walnym Zebraniu Członków.

W takiej sytuacji, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się na tym samym Walnym Zebraniu.

 

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§ 29.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie.

 

§ 30.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

§ 31

 

Członkowie zarządu mogą utracić mandat w skutek:

 1. Podjęcia przez Walne Zebranie Członków większością 3/5 głosów uchwały o odwołaniu Członka zarządu z pełnionej funkcji

 2. Rezygnacji członka Zarządu złożonej pisemnie na Walnym Zebraniu Członków.

W takiej sytuacji, uzupełnienie składu zarządu odbywa się na tym samym Walnym Zebraniu.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

§ 31.

1.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne

 2. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

 3. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

 4. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług, sponsoring,

 5. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów

 1. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 32.

Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 33.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 i ust. 3).

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.