rp1ceh6dqi8l3ehbyv3sbu6287r4a8
 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄW RAMACH SERWISÓW INTERNETOWYCH NALEŻĄCYCH DO STOWARZYSZENIA STUDIA NA HORYZONCIE 

z dnia 16 maja 2020 r.

 

Definicje

§1.

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

 1. Usługodawca" – Stowarzyszenie „Studia na Horyzoncie” z siedzibą w ul. Marszałkowska 58 00-545 Warszawa wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000696945, NIP: 7010718547, REGON: 368393738 zwane dalej: „Studia na Horyzoncie”, „Stowarzyszenie” lub „SNH”;

 2. Projekty” – prowadzone przez Usługodawcę Projekty, w szczególności „Konferencje Studia Na Horyzoncie”, „Wioska Studia Na Horyzoncie”, „Studia Na Horyzoncie On Air” oraz inne, mające na celu wspieranie w wyborze przemyślanych dróg życiowych po ukończeniu szkół średnich; 

 3. Użytkownik" – osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta;

 4. Usługobiorca” – osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 5. Serwis" lub „Serwisy” – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresem www.studianahoryzoncie.pl i innymi, na których udostępniony został niniejszy Regulamin;

 6. Regulamin" – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami;

 7. Usługi" – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

 8. Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Usługobiorcy, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu w zakresie odpowiednim dla jego rodzaju, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Usługobiorcy;

 9. Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;
   

Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług w ramach Serwisów.

2. Usługodawca w Serwisach nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

Akceptacja Regulaminu

§3.

 1. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

 2. Usługobiorca akceptuje Regulamin przy Rejestracji.

 3. Regulamin jest dostępny na ogólnodostępnej podstronie Serwisu i może z tego miejsca być pobrany. 
   

Zawarcie Umowy

§ 4.

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów, które nie wymagają założenia Konta.

 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą Rejestracji.

 3. Usługobiorca dokonując Rejestracji oświadcza, że podane przez niego w procesie Rejestracji dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 4. Użytkownik oraz Usługobiorca akceptują konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany w procesie Rejestracji lub korzystania z innych określonych Usług przez Użytkownika.

 5. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą związanej ze świadczeniem Usług.

 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.

 8. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

 9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
   

Warunki techniczne świadczenia Usług

§5.

 1. Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

  1. połączenia z siecią Internet;

  2. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;

  3. posiadania adresu email;

  4. włączonej obsługi plików cookies.

 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 4. Jeżeli Serwis przewiduje możliwość przesyłania załączników, dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami .txt (zwykły tekst), .rtf (tekst formatowany), .doc., docx, .xls, .xlsx, .csv, .odt(dokument programu Open Office), .pdf (dokument programu Adobe Acrobat), .jpg., .gif, i .tiff (obrazy).
   

Usługi

§6.

 1. Korzystanie z Usług Serwisów jest bezpłatne.

 2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika oraz Usługobiorcy na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt 1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

 3. Dostęp do niektórych Usług może być ograniczony do Usługobiorców określonych rodzajów Kont lub na podstawie innych, wybranych przez Usługodawcę kryteriów.
   

Prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorcy i Użytkownika

§ 7.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,

  2. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

  3. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,

  4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Usługobiorcy oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami.

 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

 5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

 6. Użytkownik oraz Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

  1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,

  2. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

  3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

  4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku lub w sposób określony w odrębnej umowie;

  5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Usługobiorców;

  6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 7. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

 8. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli:

  1. Usługobiorca podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,

  2. Usługobiorca narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,

  3. Usługobiorca propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

  4. Usługobiorca nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu,

  5. Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Usługobiorca posługuje się nieswoimi danymi osobowymi.
    

Ochrona prywatności i dane osobowe

§8.

 1. W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Usługobiorców zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce prywatności", dostępnej na stronie: https://www.studianahoryzoncie.pl/polityka-prywatnosci 

 2. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom oraz Użytkownikom szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta. 

 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta w przypadku utraty w jakikolwiek sposób starego. Celem wygenerowania nowego hasła Użytkownik powinien skorzystać z odpowiednio oznaczonego miejsca w Serwisie. Po przejściu procedury Usługobiorca otrzyma na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do miejsca w Serwisie umożliwiającego ustalenie nowego hasła.

 4. Usługodawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta.

 

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§9.

 1. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do każdego z Serwisów jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, Użytkownik udostępniający publicznie lub zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym własne zdjęcia i opisy w ramach Konta, propozycje artykułów, propozycje wpisów lub materiałów foto/video jednocześnie:

  1. udziela Usługodawcy nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisów oraz pozostałej działalności Usługodawcy na następujących polach eksploatacji:

  2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,

  3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu,

  4. rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;

  5. w zakresie licencji określonej w pkt. 1) udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści,

  6. pozostawia Usługodawcy swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Usługodawca ma obowiązek oznaczenia autorstwa,

  7. oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz że przyjmuje on wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.

 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika lub Usługodawcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik lub Usługodawca wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę na zasadach i polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

 4. Licencja i zgoda, o których mowa w ust. 2 i 3, może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.

 5. W zakresie udostępniania treści pochodzących od Użytkowników w komentarzach do artykułów oraz w ocenach, Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego do ich przechowywania i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
   

Postępowanie reklamacyjne

§10.

 1. Użytkownik i Usługobiorca mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

  2. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

  3. przedmiot reklamacji,

  4. okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:

  1. na adres Usługodawcy: Stowarzyszenie „Studia na Horyzoncie”, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

  2. na adres poczty elektronicznej: kontakt@studianahoryzoncie.pl.

 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.

 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
   

Czas trwania umowy i jej zakończenie

§11.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

 2. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 3. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta lub zgłoszenie żądania jego usunięcia na adres administratorrodo@studianahoryzoncie.pl, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.

 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że Konto jest fałszywe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  3. umieszczania w Serwisie lub w Koncie treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  4. wykorzystywania przez Usługobiorcę lub Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,

  5. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,

  6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy lub Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, w tym usunięcia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 7. Jeżeli funkcjonowanie Konta powiązane jest z rolą Usługobiorcy w Projektach, utrata przez niego roli, w szczególności zakończenie umowy wolontaryjnej z Usługodawcą, równoznaczne jest z zakończeniem świadczenia na jego rzecz usług w ramach Konta powiązanych z utraconą rolą.
   

Zmiany Regulaminu

§12.

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

 2. Użytkownik ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.

 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adreskontakt@studianahoryzoncie.pl.

 4. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą.
   

Prawo i jurysdykcja właściwa

§13.

 1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów

 

Postanowienia końcowe

§14.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  3. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”,

  5. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 maja 2020 r.