rp1ceh6dqi8l3ehbyv3sbu6287r4a8
 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER)

Art. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), Stowarzyszenie Studia na Horyzoncie z siedzibą w ul. 

Marszałkowska 58 00-545 Warszawa REGON: 368393738, zwane dalej Stowarzyszeniem 

Studia na Horyzoncie lub SNH, określa w niniejszym regulaminie ("Regulamin") zasady 

korzystania z usługi newsletter ("Newsletter") świadczonej na rzecz użytkowników, którzy 

zamówią tę usługę w sposób określony w niniejszym Regulaminie ("Użytkownicy"). 
 

Art. 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać 

się treścią niniejszego Regulaminu. 

Art. 3. W ramach usługi Newsletter SNH, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 

podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w 

formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez 

czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub do 

momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez SNH, co może nastąpić w 

dowolnym momencie. 

Art. 4. Newsletter zawiera informacje/oferty/elementy promocyjne przez SNH lub podmioty 

z nim współpracujące o produktach, wydarzeniach i usługach, o aktualnych promocjach oraz 

inne informacje dotyczące SNH oraz podmiotów współpracujących z SNH, w tym dotyczące 

opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp. 

Art. 5. Treści zwarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących 

własność intelektualną. 

Art. 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika 

komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej 

przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty 

elektronicznej (e-mail). 

Art. 7
§ 1. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Użytkownikiem a 

Studiami na Horyzoncie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na 

wysyłce Newslettera ("Umowa") i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika 

następujących czynności: 

1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika 

w formularzu zamieszczonym na strony internetowej www.studianahoryzoncie.pl 

2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja, 

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

wysyłką Newslettera oraz na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowej na 

wskazany przez Użytkownika adres e-mail, 

4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”, 

5. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty 

elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu 

rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący 

się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi. 

§ 2. Usługa newslettera zawierana jest także poprzez dokonanie w kolejności następujących 

czynności: 

1. zapis w formie papierowej w trakcie trwania wydarzenia stowarzyszenia Studia na 

Horyzoncie lub zapis w formie elektronicznej przez pośrednictwo freshmail.pl 

2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja 

3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

wysyłką Newslettera oraz na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowej na 

wskazany przez Użytkownika adres e-mail, 

4. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty 

elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu 

rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący 

się w wiadomości e-mail przesłanej Użytkownikowi. 

§ 3. W trakcie wydarzenia mogą być zbierane dane do Newslettera w formie elektronicznej, 

które po ich podaniu zostaną poprawnie zabezpieczone i w przeciągu 2 tygodni wprowadzone 

do systemu. 

Art. 8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty 

elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu 

realizacji usługi Newsletter. 

Art. 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 

zrezygnować z usługi Newsletter i wypowiedzieć Umowę, wysyłając wiadomość o treści 

„Rezygnuję z otrzymywania Newslettera.” Na Adres email: 

administratorrodo@studianahoryzoncie.pl 

Art. 10. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje w ciągu 14 

dni roboczych od wysłania wiadomości i sygnalizowane jest wiadomością potwierdzającą 

powyższą decyzję. 

Art. 11. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter powinny być przesyłane pocztą na 

adres SNH lub pod adres e-mail: administratorrodo@studianahoryzoncie.pl oraz powinny 

zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności 

stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni 

roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu drogą mailową na adres podany 

podczas rejestracji. 

Art. 12. Korzystanie z usługi Newsletter nie może służyć Użytkownikowi do dostarczania i 

przekazywania treści o charakterze bezprawnym. 

Art. 13. Zamówienie lub świadczenie usługi Newsletter nie służy zawieraniu i rozwiązywaniu 

jakichkolwiek umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poza wysyłką Newslettera.

Art. 14.

§ 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami 

fizycznymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, - jest osoba fizyczną 

lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z 

innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w ramach niniejszego 

dokumentu jest to Stowarzyszenie „Studia na Horyzoncie” na z siedzibą w ul. Marszałkowska 

58 00-545 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy 

oraz w celach związanych z marketingiem wyżej wymienionych elementów (patrz. §4). 

Podanie w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, 

danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, a także podanie danych 

wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia 

usługi Newsletter. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

§ 2. Od dnia 25 maja 2018 r., w związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – "RODO"), w odniesieniu do danych osobowych 

Użytkowników będących osobami fizycznymi, mają zastosowanie poniższe postanowienia. 

§ 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest 

SNH, a dane osobowe takich Użytkowników będą przetwarzane przez SNH w celu: 

1. Wykonania Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu 

jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania Umowy i podjęcie działań na 

żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe 

będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania Umowy, w tym przez 

okres potrzebny na rozpatrzenie reklamacji Użytkownika; 

2. Marketingu produktów lub usług SNH i partnerów. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SNH (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). Uzasadnione interesy, o których mowa powyżej dotyczą promocji przez SNH 

i partnerów produktów lub usług oraz promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w 

tym celu przez okres obowiązywania Umowy; 

§ 4. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji Umowy lub obowiązków SNH 

wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. 

§ 5. Realizując prawo dostępu do danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest 

uprawniony do uzyskania od SNH potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a 

także do uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o celach przetwarzania, 

kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich 

pozyskania przez SNH oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o 

profilowaniu. 

§ 6. Realizując prawo do sprostowania danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest 

uprawniony do żądania od SNH sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych 

osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. 

§ 7. Realizując prawo do usunięcia danych Użytkownik będący osobą fizyczną jest 

uprawniony do żądania od SNH usunięcia dotyczących go danych osobowych, w 

przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe 

nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny 

sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych. 

§ 8. Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik będący osobą fizyczną jest 

uprawniony do żądania od SNH ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający SNH 

zweryfikować zasadność żądania. 

§ 9. Realizując prawo do przenoszenia danych Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo 

do uzyskania od SNH, w posegregowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego, danych osobowych, które taki Użytkownik dostarczył SNH. 

§ 10. Realizując prawo do sprzeciwu Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do 

wniesienia, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów SNH, 

w tym wobec profilowania. Pomimo sprzeciwu SNH jest uprawnione w dalszym ciągu 

przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Użytkownikowi będącemu 

osobą fizyczną przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez SNH. 

§ 11. Użytkownik będący osobą fizyczną ma również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl

§ 12. Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną mogą być ujawnione osobom 

fizycznym lub prawnym, organom lub jednostkom publicznym, ewentualnie innym 

podmiotom ("Odbiorcy"), w tym uprawnionym organom administracji publicznej (w tym 

sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury, policji, organom administracji skarbowej i 

in.); 

Art. 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie 

www.studianahoryzoncie.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie 

treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się 

Użytkownik. 

Art. 16. SNH zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą 

Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie przesłanej w drodze 

wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji (w tym w formie informacji zawartej 

w Newsletterze), jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty 

przesłania informacji o zmianie i o ile w tym czasie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje 

z usługi Newsletter. 

Postanowienia końcowe 

Art. 17. Wszelkie kwestie nie poruszone w powyższym regulaminie są rozpatrywane 

indywidualnie przez Zarząd SNH lub administratora danych.