rp1ceh6dqi8l3ehbyv3sbu6287r4a8
 

Regulamin konkursu “Darmowy Tatuaż SNH x Naleśnikart & Miejski Folklor Tattoo”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu “Darmowy Tatuaż SNH x Naleśnikart & Miejski Folklor

Tattoo” dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Stowarzyszenia

Studia na Horyzoncie - Studia na Horyzoncie Warszawa

(https://www.facebook.com/snhwarszawa/ ), (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studia na Horyzoncie (dalej:

„Organizator”) z siedzibą w Warszawie, ul.Marszałkowska 58 ; 00-545

Warszawa, nr KRS: 0000696945, NIP: 7010718547 , REGON: 368393738 .

Organizator działa we współpracy z Fundatorem nagród – Miejski Folklor Tattoo, REGON:

360355187, NIP: 5322005112, Aleja Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa.

3. Konkurs jest prowadzony na profilu stowarzyszenia Studia na Horyzoncie

na portalu społecznościowym Facebook (dalej: „Profil”), pod adresem:

https://www.facebook.com/snhwarszawa/.

4. Konkurs trwa od godziny 19.00 w dniu 29 listopada 2019 r. do godziny

23:59 w dniu 13 grudnia 2019 r. Do konkursu przystąpić można od godziny

19:00 w dniu 29 listopada 2019 r. do godziny 23:59 w dniu 13 grudnia 2019 r.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), które ukończyły 18 lat,

mające pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w

rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) zapoznanie się z treścią Regulaminu Konkursu i jego akceptacja

(przystąpienie do wykonywania zadania konkursowego oznacza akceptację

Regulaminu),

b) wykonanie zadania konkursowego, polegającego na utworzeniu posta na

portalu społecznościowym Facebook, zgodnie z par. 3. oraz stworzeniu wypowiedzi

konkursowej, zawartej w komentarzu pod postem informującym o konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie zespołu organizującego

konferencję “Studia na Horyzoncie Warszawa 2019” oraz pracownicy innych

podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu.

4. Dane osobowe uczestnika Konkursu podlegają ochronie zgodnie z

postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(RODO), które reguluje zasady oraz sposoby ochrony i przetwarzania danych

osobowych osób fizycznych na obszarze UE.

5. Dane osobowe uczestnika Konkursu są przetwarzane na potrzeby

przygotowania oraz przeprowadzenia Konkursu, w tym wszystkich czynności

związanych z wyborem zwycięzcy Konkursu, wręczeniem nagrody oraz

dopełnieniem związanych z tym obowiązków podatkowych, na czas niezbędny

do wykonania tych czynności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt b) RODO), a

po jego zakończeniu w zakresie niezbędnym do wykonania przez

Organizatora obciążających go obowiązków w zakresie i na czas trwania

zobowiązania do przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i

podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt c) RODO) oraz w ramach

uzasadnionego prawnie interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust.1

pkt f) RODO) w szczególności dotyczącego prawa ustalania i dochodzenia

roszczeń i prowadzenia dokumentacji własnej działalności na czas

dopuszczalnej prawem archiwizacja dokumentacji i przedawnienia roszczeń,

zaś w odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą, na podstawie

wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a)

RODO) na czas i w zakresie, w jakim jej udzielono.

6. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Studia na

Horyzoncie z siedzibą w Warszawie, ul.Marszałkowska 58; 00-545 Warszawa,

nr KRS: 0000696945, NIP: 7010718547 , REGON: 368393738 .

7. Dane osobowe Zwycięzcy będą przekazywane fundatorowi nagrody:

Miejski Folklor Tattoo, REGON: 360355187, NIP: 5322005112, Aleja Stanów Zjednoczonych 59, 04-

028 Warszawa.

8. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia takiego przetwarzania,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną

sytuacją oraz do złożenia skargi właściwemu organowi nadzoru (Prezes

Urzędu ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie danych naruszające

przepisy prawa, jak również prawo do żądania przeniesienia danych

osobowych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych

przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. (RODO).

9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie

przez Organizatora (lub inne podmioty współpracujące z Organizatorem

wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) i na zasadach

wskazanych powyżej danych osobowych uczestnika Konkursu.

10. Podanie przez Uczestnika Zwycięzcę Konkursu danych osobowych w

postaci: imienia, nazwiska (danych, pod którymi publikuje komentarz

konkursowy) jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i

odbioru nagrody.

11. Post konkursowy może zostać usunięty przez Uczestnika przed

ogłoszeniem wyników, jednakże jest to równoznaczne z rezygnacją z udziału

w konkursie. Uczestnicy konkursu akceptują fakt, że umieszczone przez nich

posty mogą być archiwizowane i pozostać widoczne w serwisie Facebook

zgodnie z zasadami tego serwisu.

12. Po zakończeniu Konkursu, administrator będzie miał prawo do

przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w

jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w

tym w ramach wykonania obowiązku prawnego czy uzasadnionego prawnie

interesu Administratora, jakimi jest w szczególności wymagany prawem

obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora

czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt

b)-j) RODO).

13. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na

wykorzystywanie przez Organizatora (lub inne podmioty współpracujące z

Organizatorem wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) ich

wizerunku, poprzez ich rozpowszechnianie na profilach w serwisach

społecznościowych lub stronie internetowej Stowarzyszenia Studia na

Horyzoncie w celu poinformowania o przebiegu i wyniku Konkursu.

§3. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozgrywany jest na portalu społecznościowym Facebook, w jednej

edycji, zgodnie z ramami czasowymi podanymi w §1 pkt 4.

2. Uczestnicy udostępniają na swoich prywatnych profilach wydarzenie dostępne pod linkiem

https://www.facebook.com/events/1718103781660404/ dodają opis

#DarmowyTatuażSNHxNaleśnikart&MiejskiFolklorTattoo”.

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden post. Uczestnik zgłasza post

poprzez dodanie komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe „Dlaczego

japowinienemwygrać tatuaż?” pod ogłoszeniem konkursu, (jeśli post będzie powielany -

wystarczy komentarz pod jednym postem).

Post uczestnika (udostępnienie wydarzenia), będący pracą konkursową, musi być Publiczny,

aby każdy użytkownik portalu społecznościowego Facebook, miał możliwość go zobaczyć.

3. Zwycięzcą konkursu zostaje jedna osoba, która uzyska największą ilość

punktów konkursowych zgodnie z poniżej przedstawionym systemem:

● Utworzenie posta z wydarzeniem na swoim profilu = 1 punkt

● Utworzenie komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe – 1 reakcja na komentarz to 1

Punkt.

Osobami odpowiedzialnymi za zsumowanie punktów jest 3-osobowe jury (w składzie: Daniel Kankowski, Dorota Kaczmarska, Julia Dzierżak) złożone z członków zespołu organizującego konferencję “Studia na Horyzoncie Warszawa 2019”.

4. Praca Konkursowa nie może naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

5. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego

wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, który postępuje niezgodnie z

niniejszym Regulaminem.

6. Wyniki ogłoszone będą po wstępnym potwierdzeniu poprawności danych

osobowych oraz danych kontaktowych Uczestników (takich jak wiek, imię,

nazwisko, obywatelstwo) przy pomocy wiadomości e-mail i podsumowaniu

punktów, jakie Uczestnicy otrzymali. Ogłoszenie wyników pojawi się na profilu

Studia na Horyzoncie Warszawa (https://www.facebook.com/snhwarszawa/) nie później

niż dnia 13 grudnia 2019 r. Uczestnicy, u których poprawność danych nie

zostanie wstępnie potwierdzona do godziny 8:00 dnia 12 grudnia 2019

zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zwycięzca zobowiązany jest zgłosić się za pośrednictwem wiadomości

e-mail, pod adresem j.dzierzak@studianahoryzoncie.pl w celu ustalenia

szczegółów dot. odbioru nagrody w terminie nie późniejszym, niż 3 dni (72

godziny) od ogłoszenia wyników. Termin odbioru nagrody nie może być

jednak późniejszy, niż na 10 dni od ogłoszenia wyników. Odbiór nagrody

możliwy jest jedynie, po okazaniu przez Zwycięzcę ważnego dowodu

osobistego, w celu potwierdzenia tożsamości. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

ewentualne niezgodności, wynikające z nieprawidłowości w działaniu serwisów webmail.

§4. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. Nagrodą w konkursie jest darmowy tatuaż wykonany przez twórcę (Natalia Mańkowska -

„Naleśnikart”) metodą handpoke (spośród dostępnych wzorów) w studiu Miejski Folklor Tatto.

Zaproszenie zrealizować można wyłącznie u Fundatora nagrody.

2. Jeden Zwycięzca może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

3. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną

nagrodę rzeczową. Można dobrowolnie przekazać nagrodę dowolnej osobie, która ukończyła 18.

rok życia. Osoba ta musi okazać dowód otrzymania nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania

nagrody przez Zwycięzców. W przypadku nieodebrania nagrody zgodnie z

warunkami określonym w par. 3 pkt 7, powyżej Zwycięzca traci prawo do

nagrody. Z tytułu utraty prawa do nagrody przez Zwycięzcę, decyzję o

przyznaniu nagrody Uczestnikowi z drugą największą ilością punktów

konkursowych lub zwrocie nagrody Fundatorowi lub wybranemu przez

Fundatora wolontariuszowi Stowarzyszenia Studia na Horyzoncie, podejmuje

Fundator nagrody.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane

przez Zwycięzców, w szczególności za zmianę danych osobowych

uniemożliwiającą identyfikację Zwycięzcy.

6. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywają

na Uczestniku.

§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie

elektronicznej na adres e-mail:j.dzierzak@studianahoryzoncie.pl w terminie

nie późniejszym niż 7 dni od daty opublikowania poszczególnych wyników

Konkursu.

2. Reklamacje przesłane po terminie nie określonym w ust. 1 nie będą

rozpatrywane.

3. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizatora.

Uczestnik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o decyzji drogą

elektroniczną (informacja zwrotna przesłana zostanie na adres e-mail, z

którego wysłana została reklamacja) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia

reklamacji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za efekt wynikający z realizacji nagrody. Reklamacji

nie podlega projekt po realizacji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jego Uczestnika na warunki

określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Konkursu dostępny jest na

stronie internetowej https://www.studianahoryzoncie.pl/

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez

Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,

Inc.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19

listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn.

zm.).

6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub

wprowadzenia do niego istotnych zmian. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany Regulaminu

zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Facebook.

Poinformowanie o zmianach nastąpi nie później niż na 14 dni

przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie

mogą spowodować utraty praw nabytych przez Uczestników do dnia

wprowadzenia zmian.