rp1ceh6dqi8l3ehbyv3sbu6287r4a8 Polityka prywatności | Studia na Horyzoncie
 • Facebook - Biały Krąg
 • Instagram - Biały Krąg
 • YouTube - Biały Krąg

Każda złotówka się liczy, jeśli chcesz pomóc zrób przelew na numer konta podany poniżej tytułując go "Darowizna".
Dziękujemy <3

Numer konta: 23 1750 0012 0000 0000 3845 7958

STOWARZYSZENIE STUDIA NA HORYZONCIE

KRS: 0000696945

NIP: 7010718547​
REGON: 368393738


kontakt@studianahoryzoncie.pl

ul. Marszałkowska 58
00-545 Warszawa

2016-2019 Studia na Horyzoncie made with <3

Polityka prywatności

 

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA OCHRONY DANYCH

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), DZ. U. UE.  L.216.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.

 2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., NR78 poz. 482 ze zm.) art. 47 i 51

 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018, poz. 1000)

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestratów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2016, poz.113)

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA

Za naruszenie wymogów niniejszej dokumentacji każdy członek stowarzyszenia podlega odpowiedzialności za naruszenie zasad i trybu przetwarzania danych oraz ich zabezpieczenie. Niezależnie od tego, zgodnie z przepisami karnymi i administracyjnymi ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. 2018, poz. 1000), naruszenie jej przepisów jest zagrożone w następujący sposób:

Przepisy karne

Art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych 1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

 Art. 108 Ustawy o ochronie danych osobowych Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Administracyjne kary pieniężne

Art. 101 Ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu może nałożyć na podmiot obowiązany do przestrzegania przepisów rozporządzenia 2016/679, inny niż:
1) jednostka sektora finansów publicznych,
2) instytut badawczy,
3)NarodowyBank Polski
– w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych rozporządzenia 2016/679.

Art. 102. Ustawy o ochronie danych osobowych 1. Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000 złotych, na:
1) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych pkt 1–12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) instytut badawczy;
3) Narodowy Bank Polski.
2. Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 złotych na jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu nakłada na podstawie i na warunkach określonych w art. 83 ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych rozporządzenia 2016/679.

 

DEFINICJE

Wszelkie informacje na temat obowiązków organów ujęte w definicjach powstały przy oparciu o art.24 ust.1 i art.32 ust.1

Administrator (danych) - osoba fizyczną lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w ramach niniejszego dokumentu jest to Stowarzyszenie „Studia na Horyzoncie” na  z siedzibą w ul. Marszałkowska 58 00-545 Warszawa.

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Dane osobowe - to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego, tożsamość tej osoby fizycznej.

 

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania - polega na oznaczeniu przetwarzanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Anonimizacja- zmiana danych osobowych, w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją udowodnić.

Ocena skutków ochronie danych - to proces przeprowadzany przez Administratora, jeśli jest wymagany przez obowiązujące prawo i, jeśli to konieczne, z uczestnictwem inspektora ochrony danych, przed przetwarzaniem, w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych jako rodzaju przetwarzania danych osobowych i zachodzi wraz z wykorzystaniem nowych technologii, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Proces ten musi ocenić wpływ planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych.

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, która jest przedmiotem przetwarzanych danych.

Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Podmiot przetwarzający (procesor) to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania Administratorowi/podmiotowi przetwarzającemu/pracownikom w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych i tej polityki oraz w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób przetwarzanych i organu nadzorczego.

Pseudonimizacja - oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób (np. przez zastępowanie nazw liczbami), że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji (np. listy referencyjnej nazwisk i numerów), pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Szczególne kategorie danych osobowych - ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i obejmują przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące naturalnego życie seksualne osoby lub orientację seksualną. W zależności od obowiązującego prawa, specjalne kategorie danych osobowych mogą również zawierać informacje o środkach zabezpieczenia społecznego lub postępowaniach administracyjnych i karnych oraz o sankcjach.

Profilowanie – jest dowolną forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Naruszenie ochrony danych osobowych - jest to przypadkowy lub niezgodny z prawem incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

PP/PB- Polityka Prywatności i Polityka Bezpieczeństwa, dokumentacja zatwierdzona przez władze stowarzyszenia, do stosowania w Stowarzyszeniu, w skład której wchodzą Polityka Prywatności, Polityka Bezpieczeństwa oraz inne dokumenty wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stowarzyszenia „Studia na Horyzoncie”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem dokumentacji zebranej przez stowarzyszenie „Studia na Horyzoncie. Posługującej się nazwą „Studia na Horyzoncie”, a  także skrótem SNH. Na podstawie Statutu stowarzyszenia „Studia na Horyzoncie” Roz 1§1 i §2.

 

 1. Właścicielem Stowarzyszenia są odpowiednie organy i jednocześnie administratorem danych jest Stowarzyszenie „Studia na Horyzoncie”, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000696945, , NIP: 7010718547​, REGON: 368393738, zwana dalej stowarzyszenie „Studia na Horyzoncie” lub SNH.

 

 1. Dane osobowe zbierane przez SNH za pośrednictwem umów, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

 1. SNH dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy, ambasadorów, prelegentów, partnerów, organizatorów/członków stowarzyszenia oraz  wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie.

 

Rozdział 2

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

§ 1

SNH zbiera informacje dotyczące osób fizycznych działających w ramach stowarzyszenia lub razem z stowarzyszeniem jako partner, ambasador, prelegent bądź organizator/członek stowarzyszenia oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako partnerzy.

§ 2

Dane osobowe partnerów, ambasadorów, prelegentów i organizatorów/członków stowarzyszenia  są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. Stworzenia  umowy współpracy między firmami, w celu reklamy danej firmy lub nawiązania współpracy, Podstawa prawna: kodeks cywilny art.351[1] oraz niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 3. Podpisania umów dotyczących współpracy między stowarzyszeniem a osobą fizyczną na różnych polach działania. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczeniu usługi i współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz Kodeksu cywilnego art. 353[1] i art. 750.

 4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym i poza nim,  w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§ 3

W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, ambasador, prelegent bądź organizator/członek stowarzyszenia podaje:

 1. adres e-mail

 2. imię i nazwisko

 3. numer telefonu

§ 4

Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w rozdziale 6.

§ 5

 

1.W przypadku zawarcia umowy z stowarzyszeniem  przez ambasadora, prelegenta bądź organizatora/członka stowarzyszenia podać należy:

 1. imię i nazwisko

 2. datę urodzenia

 3. adres e-mail

 4. dane adresowe (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość)

 5. numer telefonu

 6. w przypadku osoby nie pełnoletniej wymaga jest zgoda rodzica bądź  opiekuna prawnego.

 

2.W przypadku partenrów, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o :

 • nazwę firmy

 • numer NIP

§ 6

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

  • Adres e-mail

  • Imię i nazwisko

§ 7

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

§ 8

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

 

§ 9

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

§ 10

 1. Przekazanie danych osobowych do SNH jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczonymi usługami za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub jednego z przedstawicieli stowarzyszenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

 2. Przekazanie danych nie pełnych w przypadku zawierania umowy z Stowarzyszeniem może uniemożliwić działanie danej jednostki w ramach SNH.

 

§ 11

Zgodność dokumentów wewnętrznych z RODO

 

 1. W stowarzyszeniu wszystkie obowiązujące dokumenty wewnętrzne powiązane z PP/PB posiadają odpowiednie zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w zgodności z RODO. 

 2. Nad zgodnością zapisów z obowiązującymi przepisami prawa w dokumentach czuwa Administrator oraz odpowiedni członek stowarzyszenia w zakresie, który go dotyczy

 3. W przypadku opracowywania nowych dokumentów, druków, należy uzgodnić jego zapisy z  Administratorem lub osobą przez niego upoważnioną.

 4. Schemat zgodności przypisów prawa

 

 

Konstytucja RP

ART. 51

 

RODO

UODO

USTAWY BRANŻOWE, RESORTOWE np. ( KODEKS PRACY, USTAWA O STOWARZYSZENIACH

STATUTY, REGULAMINY, POLITYKI, UMOWY,ZGODY

 

 

 

 

Rozdział 3

Udostępnianie lub powierzane  danych oraz przechowywanie

§ 12

 

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta SNH przy prowadzeniu Serwisu Internetowego oraz odpowiednim jednostkom w samym stowarzyszeniu które wykonują powierzone zadanie. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom SNH co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

< >Podmioty przetwarzające. SNH korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie SNH. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;Administratorzy. SNH korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych 

§ 13

Dane osobowe przechowywane są w ramach wyrażonej zgody przez podmioty.

< >W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez SNH tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić SNH i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat pięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata na podstawie art. 5 ust. 1 lit e - RODOW przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez SNH tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat pięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

§ 14

 

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

 

§ 15

 

W przypadku skierowania żądania SNH udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

Rozdział 4

Mechanizm cookies, adres IP

 

§ 16

 

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SNH na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SNH produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

 

§ 17

SNH wykorzystuje dwa typy plików cookies:

< >Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.§ 18

 

SNH wykorzystuje cookies własne w celu:

< >uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);§ 19

 

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 20

SNH może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez SNH przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

 

§ 21

 

Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SNH nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące

 

Rozdział 5

Prawa osób, których dane dotyczą

 

§ 22

 

Każdy użytkownik strony i podpisujący umowę ma prawo do cofnięcia lub usunięcia zgody której udzielił stowarzyszeniu Studia na Horyzoncie - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

< >Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił SNH.Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez SNH zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem SNH może świadczyć jedynie za zgodą. 

§ 23

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

< >Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli SNH przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług SNH, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, badanie satysfakcji lub przetwarzanie danych w celu działalności stowarzyszenia..Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i SNH nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw. 

 § 24

 

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

< >Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawemdane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu SNH podlega; 

 

< >Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, SNH może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega SNH. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług SNH oraz współpracy z nim nawiązanej, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.Ambasador, partner, prelegent bądź organizator/członek stowarzyszenia musi złożyć pisemne oświadczenie o usuniecie danych do administratora danych Stowarzyszenia „Studia na Horyzoncie”. Administrator po wpłynięciu takiego oświadczenia ma obowiązek usunąć je w ciągu 14 dni od wpłynięcia oświadczenia oraz poinformować daną osobę o chwilowym braku możliwości usunięcia takich danych określając czas w jakim zostaną one usunięte.§ 25

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO.

< >Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. SNH nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. < >Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas SNH ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik ambasador, prelegenta, partner, organizator/członek stowarzyszenia zażąda ograniczenia ich wykorzystania;gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi, ambasadorowi, prelegentowi, partnerowi, organizatorowi/członkowi stowarzyszenia w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeńgdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika, ambasadora, prelegenta, partnera, organizatora/członka stowarzyszenia. 

§ 26

 

Prawo dostępu do danych – na podstawie art. 15 RODO.

< >Użytkownik, ambasador, prelegenta, partner, organizator/członek stowarzyszenia  ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik, ambasador, prelegenta, partner, organizator/członek stowarzyszenia  ma prawo:uzyskać dostęp do swoich danych osobowychuzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika, ambasadora, prelegenta, partnera, organizatora/członka stowarzyszenia albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;uzyskać kopię swoich danych osobowych 

§ 27

 

Prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO.

Użytkownik, ambasador, prelegenta, partner, organizator/członek stowarzyszenia  ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, ambasador, prelegenta, partner, organizator/członek stowarzyszenia  którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §32 Polityki Prywatności.

§ 28

 

Prawo do przenoszenia danych –  na podstawie art. 20 RODO.

Użytkownik, ambasador, prelegent, partner, organizator/członek stowarzyszenia ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik, ambasador, prelegent, partner, organizator/członek stowarzyszenia ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika , ambasador, prelegent, partner, organizator/członek stowarzyszenia, w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

§ 29

 

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika, ambasadora, prelegenta, partnera, organizatora/członka stowarzyszenia z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, SNH spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – SNH nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu 14 dni, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika, ambasadora, prelegenta, partnera, organizatora/członka stowarzyszenia uprzednio w terminie 14 dni od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

 

§ 30

 

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

§ 31

 

Użytkownik ma prawo żądać od SNH przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §32 Polityki Prywatności.

 

§ 32

Użytkownikowi, ambasadorowi, prelegentowi, partnerowi, organizatorowi/członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

 

ROZDZIAŁ 6

Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 

§ 33

SNH zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. SNH stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

§ 34

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. SNH nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

§ 35

SNH nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

 

ROZDZIAŁ 7

Zmiany polityki prywatności

 

§ 36

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SNH poinformuje Użytkowników, ambasadorów, prelegentów, partnerów, organizatorów/ członków stowarzyszenia z wyprzedzeniem 7 dni.

ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe

 

§ 37

 

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: administratorrordo@studianahoryzoncie.pl

 

§ 38

 

Wszelkie sprawy nie uregulowane w polityce prywatności są rozpatrywane indywidualnie przez administratora.